Co to jest leasing?

co to jest leasing

Leasing jest formą finansowania środków trwałych. Umowa leasingu zawierana jest między leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Polega on, w dużym uproszczeniu, na tym, że leasingodawca oddaje przedmiot finansowania w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za płaconą co miesiąc ratę określoną w umowie leasingu.

Od innych form finansowania leasing różni się tym, że właścicielem nabywanego przedmiotu przez okres trwania umowy jest leasingodawca a leasingobiorca jest użytkownikiem leasingowanego przedmiotu. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupić użytkowany przedmiot za określoną w umowie wartość.

Jakie są rodzaje i różnice leasingu?

Najważniejszym sposobem podziału jest rozróżnienie na leasing finansowy i operacyjny. Podstawowa różnica polega na tym, że w przypadku leasingu finansowego leasingobiorca ma prawo wpisać przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy amortyzowany jest przez leasingodawcę.

Z zależności tej wynika kolejna różnica – w związku z wymogiem zawarcia umowy na czas odpowiadający co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego będzie uzależniony od stawki amortyzacji leasingowanego przedmiotu. W leasingu finansowym czas trwania umowy można dowolnie skracać.

Jak korzystać z leasingu?

W związku z tym, że właścicielem leasingowanego przedmiotu jest leasingodawca, na leasingobiorcy spoczywają pewne ograniczenia dotyczące użytkowania przedmiotu umowy.

W przypadku pojazdów będzie to uzyskanie zgody leasingodawcy na wszelkiego rodzaju zmiany konstrukcyjne, np. montaż instalacji LPG lub haka, wymagające wpisu do dowodu rejestracyjnego, wyjazd za granicę (w szczególności poza terytorium UE) czy użytkowanie przez osobę trzecią.

Ubezpieczenie a leasing

Każdy przedmiot umowy leasingu musi być ubezpieczony od ryzyka utraty, uszkodzenia czy zniszczenia.

W przypadku samochodów poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC będzie to autocasco w zakresie wymaganym przez leasingodawcę. Do najczęstszych wymogów należy zniesienie amortyzacji części, likwidacja szkód komunikacyjnych w autoryzowanym serwisie czy brak udziału własnego. W przypadku maszyn i urządzeń zawsze będzie wymagane ubezpieczenie majątkowe właściwe dla danego przedmiotu.

Leasingodawcy zawsze proponują ubezpieczenie w ramach zawartej umowy leasingu, ale zezwalają leasingobiorcy na znalezienie oferty ubezpieczenia we własnym zakresie.

W tym drugim przypadku należy liczyć się z tym, że leasingodawca jako właściciel przedmiotu zastrzega sobie zawsze prawo akceptacji bądź odrzucenia przedstawionej przez leasingobiorcę oferty ubezpieczenia ze względu na brak wymaganych w ubezpieczeniu klauzul lub z uwagi na małą wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zakończenie umowy – wykup

Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot za kwotę określoną wcześniej w umowie, na ogół jest ona dużo niższa od wartości rynkowej przedmiotu (nawet 1% pierwotnej ceny).
Po opłaceniu kwoty wykupu we wskazanym przez leasingodawcę terminie i uregulowaniu wszystkich płatności dotyczących wcześniejszej obsługi leasingu (raty, opłaty, monity itp.) leasingobiorca otrzyma fakturę sprzedaży leasingowanego przedmiotu, a w przypadku pojazdów rejestrowalnych dodatkowo kartę pojazdu wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do przerejestrowania.

Szybki kontakt
  • linkedin
  • facebook
Zamknij menu
Umów konsultację
telefon 513 009 506 telefon 575 590 323